اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

همیشه در کنارم باش تا آرام باشم

مجموعه : مطالب عاشقانه
همیشه در کنارم باش تا آرام باشم
دوست دارم که…..

یه اتاقی باشه گرمه گرم … روشنه روشن …

تو باشی، منم باشم …

کف اتاق سنگ باشه سنگ سفید…

تو منو بغلم کنی که نترسم ..

.که سردم نشه …

که نلرزم …

اینجوری که تو تکیه دادی به دیوار …

پاهاتم دراز کردی …

منم اومدم نشستم جلوت و بهت تکیه دادم …

با پاهات محکم منو گرفتی …

دو تا دستتم دورم حلقه کردی …

بهت می‌گم چشماتو می‌بندی؟

میگی آره! بعد چشماتو می‌بندی …

بهت می‌گم برام قصه می‌گی تو گوشم؟ می‌گی آره!

بعد شروع می‌کنی آروم آروم تو گوشم قصه گفتن …

یه عالمه قصة طولانی و بلند که هیچ وقت تموم نمی‌شن …

می‌دونی؟ می‌خوام رگ بزنم …

رگ خودمو … مچ دست چپمو ..

. یه حرکت سریع …

یه ضربه عمیق … بلدی که؟

ولی تو که نمی‌دونی می‌خوام رگمو بزنم …

تو چشماتو بستی …

نمی‌دونی من تیغ رو از جیبم در میارم …

نمی‌بینی که سریع می برم …

نمی‌بینی خون فواره می‌زنه …

رو سنگای سفید …

نمی‌بینی که دستم می‌سوزه

و لبم رو گاز می‌گیرم که نگم آااخ که چشماتو باز نکنی و منو نبینی …

تو داری قصه می‌گی.

. من شلوارک پامه …

دستمو می‌ذارم رو زانوم …

خون میاد از دستم می‌ریزه

رو زانوم و از زانوم می‌ریزه رو سنگا ..

. قشنگه مسیر حرکتش! قشنگه رنگ قرمزش … حیف که چشمات بسته است و نمی‌تونی ببینی …

تو بغلم کردی … می‌بینی که سرد شدم …

محکمتر بغلم می‌کنی که گرم بشم …

می‌بینی نامنظم نفس می‌کشم …

تو دلت میگی آخی دوباره نفسش گرفت!

می‌بینی هر چی محکمتر بغلم می‌کنی سردتر میشم …

می‌بینی دیگه نفس نمی‌کشم …

چشماتو باز می‌کنی می‌بینی من مردم …

می‌دونی؟

من می‌ترسیدم خودمو بکشم! از سرد شدن …

از تنهایی مردن … از خون دیدن …

وقتی بغلم کردی دیگه نترسیدم …

مردن خوب بود، آرومِ آروم …

گریه نکن دیگه! …

من که دیگه نیستم چشماتو بوس کنم بگم دلم می‌گیره‌ها !

بعدش تو همون جوری وسط گریه‌هات بخندی … گریه نکن دیگه خب؟ دلم می‌شکنه…

دلِ روح نازکه … نشکنش خب…؟

 
باشه؟ بهم قول میدی؟