وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نکات جالب مو

نکات جالب مو
کی از زیباترین پدیده های بدن شما مو است که معمولا مردم کشورهای در حال توسعه بیشترین مشکلات را با این پدیده دارند اما ما با یک گزارش کامل و آموزنده به شما می آموزیم تا ضمن آشنایی با ساختار پیچیده موی خود چطور در رفع مشکلات عدیده آن پیروز باشید .

یک انسان در حدود 50 میلیون عدد تار مو در بدن خود دارد که این میزان تقریبا با تعداد مو در شامپانزه برابری میکندبا این تفاوت که موی بدن انسان کوچک تر و نازک تر و از کیفیت بهتری برخوردار است .

اگر شما با نحوه شکل گرفتن و رشد کردن موها و همچنین عوامل موثر در رشد و ریزش آنها آشنا باشید بهتر میتوانید از موهای خود مراقبت کرده و زیبایی خود را برای سالهای بیشماری حفظ کنید.

شاید این اشتیاق و نفرت نسبت به موی سیاه و بیرنگ و دقت بر پر رنگی آن، صرفنظر از اثرات بومی و سر زمینی، بخاطر تعاریف و تكاذیب علم فراست یعنی قیافه شناسی بوده كه علما آن را در كتاب آورده در اختیار قرار داده بودند. در این نظرات موی سست و كم رنگ را دلیل سستی و بیحالی و تنبلی و خیالات سودای و بی ثباتی و عدم وفا و كم التفاتی و كم محبتی و رفیق میان راهی و بی طاقتی

 
در شدائد و مصائب و راغب و راغب به انزوا و انفراد و بی توجهی به عفاف و پاك دامنی و امانت و صداقت و حیله گری و عشوه پردازی و غمازی و فتنه گری و امثال آن دانسته، صاحب موی پر رنگ را فعال و نیرومند و با ثبات و با وفا و گرم و صمیمی و متصف به صفات ارزنده خوانده بودند، تا آنجا كه امتزاج موی زرد و چشم خاكستری و زاغ را نمام و مفتن و بد طینت و مخرب و مثل آن دانسته كه تا حد امكان باید از ایشان احتراز كنند و صاحب موی تیره را مخصوصا
 
اگر خرمائی، پر رنگ و مجعد و محكم و صاحبش دارای پوست گندمی باشد بهترین دانسته كه دارای مزایای بیشمار و در متقابل موی زرد و موی زیاد تیره مایل به سرمه ای كه اولی را نشانه بد طینتی صاحب آن و دومی را غم فزا و اندوه رسان و خبر چین و فتنه انگیز و شوم و ناسازگار می گفتند. مبحث موی سر همواره افكار و توجه شعرا را بخود جلب نموده و غالبا در طی اشعار عاشقانه خود با تشبیه و كنایه و توصیف مكنون قلبی خویش را ابراز داشته اند.

این مطلب صحیح است كه از موی سر نكات زیادی راجع به ماهیت و صفات باطنی اشخاص می توان فهمید ولی آنچه را كه از مشاهده موی سر كشف می نمائیم باید با سایر علائم قیافه هم تطبیق دهیم تا قضاوت ما مقرون به حقیقت گردد.