تفاوت های جالب زن و دوست دختر ( فقط بخندید )

تفاوت های جالب زن و دوست دختر ( فقط بخندید )
 تفاوت های جالب زن و دوست دختر ( فقط بخندید ) با عرض پوزش از حضور خانم های محترم این فقط یه شوخیه تفاوت های جالب زن و دوست دختر ( فقط بخندید )
 
Wife is like TV
girlfriend is like MOBILE (Cell)

زن مثل تلویزیونه

دوست دختر مثل موبایل

At home watch TV

go out bring MOBILE

تو خونه تلویزیون تماشا میکنی

وقتی میری بیرون موبایلتو میبری

No money, sell TV

Got money change MOBILE

وقتی پول نداشته باشی تلویزیون خونه ات رو میفروشی

وقتی پول بدست میاری گوشی موبایل رو عوض میکنی

Sometimes enjoy TV

but most of the time play with MOBILE

بعضی وقتها از تلویزیون لذت میبری

اما بیشتر اوقات با موبایل بازی میکنی

TV is free for life

but MOBILE if you don’t pay, the services will be terminated

تلویزیون برای تمام عمرت مجانیه

اما اگه قبض موبایل رو پرداخت نکنی ارائه خدمات متوقف میشه

TV is big, bulky and most of the time old!

But MOBILE is cute, slim, curvy and very portable at any time
 

تلویزیون بزرگ و گنده است و معمولا کهنه

اما موبایل خوشگل و باریک و خوشدسته و همیشه میشه همه جا با خودت ببریش
 

Operational cost for TV is often acceptable

but for MOBILE is high and often demanding

معمولا هزینه استفاده از تلویزیون منطقی و قابل قبوله

اما هزینه استفاده از موبایل زیاده و همیشه هم بدهکاری
 

TV got remote

MOBILE don’t have

تلویزیون کنترل از راه دور داره

اما موبایل نداره

Most important, MOBILE is two ways communication (talk and listen)

but with TV you MUST listen to it (either you want to hear nagging or not)

و مهمترین نکته اینکه موبایل وسیله ارتباطی دوطرفه است (صحبت کردن و گوش دادن )

اما فقط باید به تلویزیون گوش بدی !چه بخواهی چه نخواهی

Last but not least! TV do not have virus, but MOBILE, yes, they do have VIRUS!

و آخرین نکته اینکه تلویزیون ویروس نداره اما موبایل …..  تفاوت های جالب زن و دوست دختر ( فقط بخندید )