اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ایران 86 سال دیگر نفت دارد

مجموعه : مجله خبری روز
وزیر نفت با اعلام اینکه ایران تا 143 سال گاز و 86 سال آینده نفت خواهد داشت، خبر داد: تاکنون ظرفیت تولید نفت کشور به 4 میلیون و 335 هزار بشکه و ظرفیت تولید گاز به 552 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.
غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرگزاری مهر در تشریح برخی از شاخصهای محوری نفت و گاز در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه کشور گفت: میزان نفت و گاز قابل استحصال در سالهای 84 تا 87 به ترتیب برابر 8 هزار و 200، 2 هزار و 255، 5 هزار و 242 و یکهزار و 363 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.

وی اظهار داشت: این میزان نفت و گاز استحصالی در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه به ترتیب 547، 150، 349 و 100 درصد محقق شده است.

افزایش ظرفیت تولید نفت به 4 میلیون و 335 هزار بشکه

وزیر نفت در رابطه با افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، با اشاره به اینکه درسال 84 به طور تقریبی 4 میلیون و 260 هزار بشکه برای تولید نفت خام ظرفیت سازی شده است،تصریح کرد: این درحالی است که این ظرفیت تولید درسال 1385 به 4 میلیون و 275 هزار بشکه افزایش پیدا کرده است.

نوذری با بیان اینکه در سال 1386 حدود 4 میلیون و 335 هزار بشکه ظرفیت تولید نفت خام در کشور بوده است، تبیین کرد: این ظرفیت در سال گذشته در سطح 4 میلیون و 335 هزار بشکه در روز تثبیت شد.

وی با اشاره به تحقق 8/96 درصدی افزایش ظرفیت تولید نفت در سال اول برنامه چهارم توسعه، یادآور شد: این میزان در سال دوم حدود 95 درصد، در سال سوم 2/94 درصد و در سال چهارم برنامه حدود 3/90 درصد محقق شده است.

نوذری درباره نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه توضیح داد: این نسبت در سالهای 84 تا 87 به ترتیب برابر با 4/10 ، 2/112 ، 25 و 1/78 درصد بوده است که نسبت به ارقام تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، تنها در سال گذشته 3/82 درصد تحقق برنامه های تدوین شده را نشان می دهد.

افزایش عمر ذخایر نفتی به 86 سال

وزیر نفت در ادامه و در پیش بینی آخرین وضعیت باقی مانده ذخایر نفت خام کشور، گفت: باقی مانده عمر ذخایر نفتی در سالهای 84 تا 86 به ترتیب برابر 93 ، 7/86 و 86 سال بوده است که پیش بینی می شود با افزایش ضریب بازیافت مخازن، استفاده از فن آوریهای روز و اکتشافات جدید در سالهای آینده عمر ذخایر کشور افزایش قابل توجه ای یابد.

آخرین وضعیت صادرات روزانه نفت خام

این مقام مسئول در دولت در مورد متوسط صادرات روزانه نفت خام در طی چهار سال گذشته، با اشاره به صدور روزانه بیش از 2 میلیون و 427 هزار بشکه نفت در سال 1384، بیان کرد: متوسط صادرات روزانه نفت خام کشور در سال 85 معادل 2 میلیون و 472 هزار بشکه و در سال 86 معادل 2 میلیون و 496 هزار بشکه بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته متوسط صادرات نفت خام کشور حدود 2 میلیون و 451 هزار بشکه در روز بوده است، تصریح کرد: این میزان صادرات روزانه نفت خام درمقایسه با برنامه تعیین شده در شرکت ملی نفت به ترتیب 101، 98 ، 8/94 و 7/93 درصد محقق شده است.

افزایش تولید گاز به 552 میلیون متر مکعب در سال 87

وی در مورد میزان متوسط تولید روزانه گاز کشور در طی چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه ای کشور بیان کرد: از سال 1384 تا سال گذشته به طورمتوسط به ترتیب 436 ، 464 ، 506 و 552 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی تولید شده است.

به گفته نوذری، میزان گازتولید شده درطی 4 سال گذشته نسبت به برنامه تعیین شده به ترتیب 111 ، 116 ، 112 و 105 درصد تحقق برنامه ها را نشان می دهد.

وزیر نفت همچنین در خصوص باقی مانده ذخایر گاز طبیعی کشور گفت: باقی مانده عمر ذخایر گاز طبیعی در سالهای 84 تا 86 به ترتیب برابر با 170 سال، 8/169 سال و 143 سال بوده است.

افزایش تولید گازهای غنی به 422 هزار بشکه

وی در ادامه در تشریح میزان تولید میعانات گاز، مایعات گازی و نفتای تولید شده در سالهای 84 تا 87 اعلام کرد: مجموع تولید میعانات گاز، مایعات گازی و نفتای تولید شده در سال های اول تا چهارم برنامه چهارم توسعه به تبع افزایش تولید گاز غنی به ترتیب 5/352 ، 3/383 ، 5/408 و 2/422 هزار بشکه در روز بوده است.

به گفته این مقام مسئول این میزان تولید نسبت به برنامه شرکت ملی نفت ایران به ترتیب 9/87 ، 88 ، 5/82 و 7/87 درصد تحقق را نشان می دهد.