اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روانشناسی رنگ چشمها

افراد از روی رنگ چشم، گزینه جدیدی است كه در روابط انسانی بیتاثیر نبوده و چنانچه درست به كار
ود، مشكلات زیادی را حل خواهد كرد. مطلب زیر كه توسط یكی از انجمنهای اینترنتی عربی منتشر شده است، به بررسی انواع رنگ چشم و شخصیت دارندگان آن میپردازد.
● رنگ چشم سبز
رنگ چشم سبز، نشان دهنده آن است كه صاحبان آن، شخصیتی قوی و ارادهای بالا دارند. در تصمیمگیریها، خیلی محكم عمل میكنند و تا حدی خود رای و مغرور نیز هستند. این افراد، اعتماد به نفس بالایی دارند و تا آخرین توان خود به دیگران كمك میكنند.
● رنگ چشم آبی
دارندگان چشمهای آبی، دارای نگاهی عمیق هستند و شخصیتی حساس دارند. این افراد به راحتی فكر و نظر خود را به دیگران تحمیل میكنند.
● رنگ چشم مشكی
صاحبان چشمان مشكی، انسانهایی رویایی هستند كه در فضای شاعرانهای زندگی میكنند و همچنین بسیار دست و دل باز هستند. بسیار سعی میكنند با هر چه دارند به دیگران كمك كنند. این افراد همچنین دارای خلق و خوی اجتماعی و احساسات ظریف هستند.
● رنگ چشم قهوهای
چشم قهوهای، سمبل مهربانی و محبت است و هر چه تیرهتر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر است. چشم قهوهایها، بسیار خونسردند و هرچه را كه میخواهند به راحتی تصاحب میكنند.
● رنگ چشم خاكستری
صاحبان چشمهای خاكستری، دو دسته هستند. یا از شخصیتی آرام برخوردارند و یا شخصیتی عصبی و انقلابی دارند، ولی در مجموع انسانهایی سرسخت و سنگین دل هستند.
● رنگ چشم عسلی
با وجود اینكه چشم عسلیها، انسانهایی خوش قلب هستند ولی با دیگران صریح نیستند. این افراد همیشه به دنبال دوست میگردند. چشم عسلیها معمولاً از كودكی روی پای خود میایستند و دوست ندارند به دیگران تكیه كنند.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز