اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در مورد لكه های پر رنگ صورت

در مورد لكه های پر رنگ صورت
 
لكه های پررنگ شایعتر شامل بیماری ملاسما ، ، لنتیگو، كك مك و خالهای هم سطح پوست می باشد .

 
ملاسما

 
ازجمله شایعترین لكه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود كه بیشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقایان نیزغیرمعمول نیست . ملاسما درافراد با پوست سبزه وتیره بیشتررخ می دهد .  
 این لكه ها بیشتردرمركزصورت برروی بینی وگونه ها ، وسط پیشانی وبالای لب به شكل قرینه رخ داده وعلت واقعی آن مشخص نیست وبه نظرمی رسد یك بیماری مولتی فاكتوریال (چند عاملی) باشد . چون این لكها بیشتردرحاملگی ومصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد لذا تصور میگردد كه با عدم تعادل هورمونی ارتباط داشته باشد . البته این به آن معنا نیست كه افراد دارای ملاسما دچاركمبود یا افزایش هورمونهای خاصی درخون خود هستند بلكه این عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد وبا آزمایشهای هورمونی كشف نمی شود . ازجمله داروهای دیگری كه باعث این حالت پررنگی می شود می توان به فنی تویین خوراكی اشاره نمود كه دربیماری صرع مصرف می شود .عامل ‍ژنتیك ونژاد نیز دربروز این نوع لكها دخالت دارد .  ملاسما فقط بعلت زیبایی برای فرد آزاردهنده بوده وهیچگونه خارش وناراحتی مشابه ایجاد نمی كند . نورآفتاب باعث تشدید این نوع لكها شده وگاهی شروع این نوع لكها بدنبال سفربه مناطق آفتاب خیز ویا درمعرض طولانی آفتاب بودن رخ می دهد . جهت درمان این نوع لكها استفاده ازضدآفتاب مناسب اولین قدم درمان می باشد درغیراینصورت اثرضدلكها نیزكم خواهد شد. داروهای زیادی برای ملاسما پیشنهاد می شود ولی باید درنظرداشت كه ملاسما چند نوع دارد كه درمان دربرخی انواع آن موثردربرخی بطورنسبی موثرودریك نوع نیزاصلاً موثرنمی باشد. ملاسما را می توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسیم نمود : نوع اول اپیدرمال یا سطحی می باشد كه به درمانهای ضدلك پاسخ مناسبی می دهد. نوع دوم اپیدرمودرمال می باشدكه ازلحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهای ضدلك پاسخ نسبی می دهد ونوع سوم كه درمال بوده وعمق بیشتری ازدونوع قبلی داشته وپاسخی به درمانهای ضدلك نمی دهد .
درمانهای ضدلك شامل هیدروكینون، آزلاییك اسید ، ویتامینC ، لایه بردارهای حاوی  AHAوهمچنین داروهای جدیدتری كه هنوزاثرآنها بامطالعات دقیق ثابت نشده مانند آربوتین ،   glabridin، آلوورا و… می باشد. گاه ازتركیب چند دارونیزاستفاده می شود تا اثرات آنها تشدید گردد. ازپیلینگ شیمیایی نیزجهت درمان استفاده می شود كه با لایه برداری عمقی می تواند باعث بهبودی ضایعات شود اما دركناراین اثرمفید می تواند گاهی با تحریك پوستی باعث تشدیدضایعات نیز بشود . میكرودرمابریژن نیزهمین خاصیت را دارد.  این نكته را باید به خاطرداشت كه درمانهای ضدلك ازهرنوع كه باشد ؛ باید بطورطولانی مصرف شده وگاه با قطع درمان عود لكها را شاهد هستیم . البته برخی داروها را می توان فقط برای دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان باید تحت نظرمتخصص پوست انجام گیرد تا ازعوارض آن كاسته گردد . برای مثال داروی هیدروكینون باغلظتهای بالارا نمی توان بیش ازشش ماه استفاده نمود زیرا احتمال عوارض آن  كه خود به شكل لكه های خاصی می باشد را افزایش می دهد .

كك مك (Freckle)

 
این نوع لكها بیشتردركودكی ودرروی گونه ها وبینی ودرافراد با پوست روشن وبه ویژه دركسانی كه موی قرمزدارند ؛ رخ می دهد . اندازه این نوع لكها كوچك بوده و تنها ازلحاظ زیبایی برای فرد ووالدین او اهمیت دارد . كك مك جنبه ‍‍‍ژنتیكی داشته وسابقه خانوادگی آن معمولاً درفرد مبتلا وجود دارد . دربرخی كشورها مانند كشورهای شمال اروپا  بعلت شیوع بالا ،این حالت پوست كاملاً طبیعی محسوب شده وباعث مراجعه فرد به پزشك نمی گردد اما درمناطق دیگركه شیوع آن بالا نیست می تواند باعث ناراحتی فرد گردد . این نوع لكها درتابستان بیشترشده ودرزمستان كاهش می یابد . كك مك معمولاً درابتدای كودكی افزایش یافته ودردوران پس ازبلوغ ثابت مانده ویا حتی كمی بهبودی نشان می دهد . داشتن پوست سفید وكك مكی یك نشانه حساس بودن به نورخورشید بوده وباعث افزایش خطرابتلا به سرطان پوست می باشد . افراد دارای این نوع پوست درمعرض آفتاب دچارآفتاب سوختگی شده وباید بطورمرتب ازضدآفتابهای مناسب استفاده نمایند .
جهت درمان كك مك می توان علاوه برضد آفتاب ازكرمهای لایه برداریا كرمهای حاوی ترتینویین استفاده نمود اما بعلت تحریك پوستی ایجاد شده توسط این نوع كرمها حتماً استفاده از آنها باید تحت نظرمتخصص پوست باشد . درمانهای دیگرشامل پیلینگ شیمیایی ، میكرودرمابری‍ژن و لیزر می باشد . ازكرمهای پوشاننده نیزمی توان جهت كمترنمایان شدن كك مك استفاده نمود . اما باید توجه داشت كه كك مك یك حالت ژنتیكی پوست بوده وبا درمانهای گفته شده تنها می توان مدتی این ضایعات پوستی را كاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد  دچاراین حالت پوستی توصیه می شود با پوست خود كمی مدارا كنند وآن را بیماری ندانسته بلكه یك حالت ازپوست طبیعی به شمارآورند . 

 
 
LENTIGO

 
لنتیگو لكه های قهوه ای رنگی است كه معمولاً درسنین میانی به بالا درمناطقی مانند صورت وپشت دستها كه بیشتر درمعرض آفتاب هستند ایجاد می شود . تعداد این ضایعات معمولاً زیاد بوده ومی تواند ازلحاظ زیبایی برای فرد مشكل ساز شود . این ضایعات نتیجه افزایش سلولهای رنگدانه ای (ملانوسیت) درلایه قاعده ای اپیدرم پوست می باشد . لنتیگوها دونوع می باشند یكنوع كه دراثرتابش آفتاب شدید ایجاد می شود ودرسنین جوانی نیز بروزكرده وایجاد آن به شكل حاد می باشد ونوع دوم كه به آن لنتیگوی پیری می گویند وفقط درسنین كهولت رخ داده وبعلت تابش نورخورشید درسالیان طولانی عمرفرد بوده وتدریجاً بروز می كند . لنتیگوها به سرطان پوست منجرنمی شوند (برخلاف كراتوز آكتینیك كه می تواند به سرطان پوست ازنوع SCC تبدیل شود واین ضایعه نیز دراثرنورآفتاب ایجاد می شود .)

 

 خالهای سطحی (junctional nevus)

 

خالهای جانکشنال نوعی ازخالهای پوستی هستند که بیشتردرکودکی ونوجوانی واکثراً درپوست صورت وپشت دستها ایجاد می شود . این خالها مسطح وکوچک  بوده ورنگ آنها نیزمعمولاً قهوه ای می باشد . بروز این نوع خالها نیزمانند خالهای ملانوسیتیک دیگربا توارث درارتباط است . بعلت خطرپایین تبدیل شدن این خالها به بدخیمی های پوستی ، معمولاً نیازی به درمان اینگونه خالها نیست . اما درصورتی که این نوع خالها باعث مشکل زیبایی برای فرد شده باشد می توان  با روشهای جراحی ، استفاده ازکوترویا دستگاههای RF ویا لیزراقدام به ازبین بردن این خالها نمود . اما باید توجه داشت که با هرروشی که خالها برداشته شوند احتمال عود خال ویا بجا گذاشتن اسکاروجود دارد والبته عود خال قابل درمان ترازبجا گذاشتن اسکار می باشد . عود خال نشانه کم برداشتن بافت می باشد واسکارنشانه زیاد برداشتن بافت خال می باشد . دربین روشهای درمانی جهت برداشتن خالها استفاده از لیزرهای اربیوم یاگ ویا CO2 بشکل دقیقتروظریفتری خالها را ازبین می برد اما همین روشها نیزگاه با عود خال ویا بجاگذاشتن اسکارمی تواند همراه گردد . پس توصیه می گردد بجزدرمواردی که خال باعث مشکل زیبایی زیادی شده باشد ، بهتراست اقدام به ازبین بردن خالها نشود .