اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

سیاست از نگاه طنز

سیاست از نگاه طنز
سوسیالیسم :  دو گاو دارید.یكی را نگه می دارید.دیگری را به همسایه ی خود می دهید.
كمونیسم :   دو گاو دارید.دولت هر دوی آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریك كند..
فاشیسم :   دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید.دولت آن را به شما می فروشد..
كاپیتالیسم :  دو گاو دارید.هر دوی آنها را می دوشید.شیرها را بر زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند..
نازیسم :  دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می كند و هر دو گاو را می گیرد..
آنارشیسم :  دو گاو دارید.گاوها شما را می كشند و همدیگر را می دوشند..
سادیسم :  دوگاو دارید.به هر دوی آنها تیراندازی می كنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید..
آپارتاید :   دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید..
دولت مرفه :  دو گاو دارید.آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بنوشند..
بوروكراسی :  دو گاو دارید.برای تهیهء شناسنامهء آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می كنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید..
سازمان ملل :  دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می كند.آمریكا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می كنند.نیوزلند رای ممتنع می دهد..
ایده آلیسم :  دو گاو دارید.ازدواج می كنید.همسر شما آنها را می دوشد..
رئالیسم :  دو گاو دارید.ازدواج می كنید.اما هنوز هم خودتان آنها را می دوشید..
متحجریسم :  دو گاو دارید.زشت است شیر گاو ماده را بدوشید..
فمینیسم :   دو گاو دارید.حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید..
پلورالیسم :   دو گاو نر و ماده دارید.از هر كدام شیر بدوشید فرقی نمی كند..
لیبرالیسم :   دو گاو دارید.آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود..
دموكراسی مطلق :   دو گاو دارید.از همسایه ها رای می گیرید كه آنها را بدوشید یا نه..
سكولاریسم :   دو گاو دارید.پس به خدا نیازی نیست