وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شعر زیبای ساقی بده آن شراب گلرنگ

شعر زیبای ساقی بده آن شراب گلرنگ
کز زهد ندیده‌ام فتوحی      

                  تا کی زنم آبگینه بر سنگ

خون شد دل من ندیده کامی       

                الا که برفت نام با ننگ

عشق آمد و عقل همچو بادی

               رفت از بر من هزار فرسنگ

ای زاهد خرقه پوش تا کی

               با عاشق خسته دل کنی جنگ

گرد دو جهان بگشته عاشق

              زاهد بنگر نشسته دلتنگ

من خرقه فکنده‌ام ز عشقت

              باشد که به وصل تو زنم چنگ

سعدی همه روز عشق می‌باز

              تا در دو جهان شوی به یک رنگ

 سعدی و شعر بسیار زیبایش