اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کوچه ای را بود نامش معرفت

مجموعه : مطالب عاشقانه
کوچه ای را بود نامش معرفت
مردمانش بامرام از هر جهت

سیل آمد کوچه را ویرانه کرد

مردمانش را با جهان ویرانه کرد

هرچه در آنکوی بود از معرفت

شست و با خود برد سیل بی صفت

از تمام کوچه تنها یک نفر

خانه اش ماندو خودش جست از خطر.

رسم وراه نیک هر جا بودو هست

از نهاد مردم آن کوچه است

چونکه در اندیشه ام این گونه ای

 
کوچه های معرفت کجا هستند

حتم دارم بچه آن کوچه ای