اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نیازهای پروتئینی ورزشكاران چیست؟

نیازهای پروتئینی ورزشكاران چیست؟
بطور طبیعی هنگامی كه دریافت اسید های امینه كافی باشد سنتز و تجزیه مواد نیتروژنی در بدن در حالت تعادل است. تعادل نیتروژن یا ازت هنگامی بكار می رود كه نیتروژن دریافتی و دفعی مساوی بوده و مقدار پروتئین بدن ثابت باقی بماند هنگامی كه دریافت ناكافی باشد میزان تجزیه پروتئین از بافت بر سنتز آن غلبه می كند در نتیجه وضعیت از دست دهی مازاد پروتئین بدن و دفع نیتروژنی بر دریافت رژیمی برتری می یابد به این وضعیت تعادل منفی نیتروژن (ازت ) می گویند خیلی جالب است.
 
در وضعیت تعادل مثبت برای مثال رشد و تولید ماهیچه دریافت پروتئین از رژیم بر دفع آن برتری می یابد و محتوی پروتئین بدن افزایش می یابد.  دستیابی بر تعادل مثبت ازت به منظور افزایش توده عضلانی و قدرت یك هدف یا تمرین مقاومت محسوب می شود. در ورزشكاران رشته های قدرتی ، میزان پروتئین توصیه شده حدود 6/1 – 3/1 ( در برخی منابع 8/1- 4/1 آمده است )
 
گرم پروتئین به ازای هركیلوگرم وزن بدن در روز می باشد كه مقدار بیشتر در ارتباط با فعال کردن توده عضلات می باشد. ورزشكاران رشته های استقامتی به میزان 2/1- 1 ( در برخی منابع ( 4/1- 2/1) آمده است ) گرم به ازای هركیلو گرم وزن بدن در روز به پروتئین نیاز دارند ( دوندگان، اسكی بازان ، دوچرخه سواران ، قایقرانان ) لازم به یادآوری است كه شدت تمرینات وطول مدت تمرینات از جمله عواملی است كه بر مصرف پروتئین در تمرینات اثر می گذارد،
 
در اثر افزایش شدت تمرینات ،مصرف اسید های امینه بعنوان منبع سوخت افزایش می- یابد طول مدت تمرینات هم همینطور. نشان داده شده است كه غلظت اوره خون پس از 60 تا 70 دقیقه تمرینات شدید و طولانی افزایش می یابد این موضوع نشان دهنده افزایش اكسیداسیون اسیدامینه در پاسخگویی به كمبود در دسترس بودن
 
كربوهیدرات است. لازم به توضیح است كه مقادیر مصرفی پروتئین ذكر شده برای ورزشكاران مهم است و مقادیر اضافه تر از آن نباید مصرف شود زیرا مصرف رژیمهای حاوی پروتئین زیاد باعث افزایش كار كلیه شده و عامل از دست دهی آب اضافی از كلیه بصورت ادرار به منظور دفع اوره می شود. همچنین نسبت پروتئین های حیوانی به گیاهی باید 60 به 40 باشد.