اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رفتار تبعیض آمیز و نا عادلانه با مبتلایان به ایدز در بیمارستان ها

مجموعه : مجله خبری روز
رفتار تبعیض آمیز و نا عادلانه با مبتلایان به ایدز در بیمارستان ها
اقدامات تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز در بیمارستانها همچنان دیده می شود به طوری که 54.5درصد پرستاران با اقدام تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز موافق بودند.

به گزارش مهر، نتایج یک بررسی که از سوی سازمان نظام پرستاری کشور منتشر شده است، نشان داد از مهمترین چالشها در زمینه مراقبت اخلاقی و حقوق بیمار اقدامات تبعیض آمیز در برابر بیماران مبتلا به ایدز است.

 
تجربه تبعیض تاثیر منفی بر سلامت روان و همه جنبه های پیشگیری، پیگیری، مراقبت و درمان می گذارد در این مطالعه دیدگاه پرستاران در ارتباط با تبعیض در مراقبت و درمان بیماران مبتلا به ایدز و عوامل مرتبط در سال 88 در شهر تهران سنجیده شد.

یافته ها نشان داد که 54.5 درصد پرستاران با وجود اقدام تبعیض آمیز در حد متوسط در برابر بیماران مبتلا به ایدز موافق بودند و در میان پرستاران نگرش اجتنابی به بیماران مبتلا به ایدز و ترس از خطر ابتلای شغلی به ایدز وجود داشت.
 
در این پژوهش 180 پرستار بخش داخلی و عفونی از 4 بیمارستان منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دادند و از این میان 165 پرستار در مطالعه شرکت کردند و داده ها با ابزار خود گزارشی جمع آوری شدند.
 
ابزار این مطالعه فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه تبعیض در برابر بیماران مبتلا به ایدز ، پرسشنامه آگاهی در رابطه با ایدز ، مقیاس نگرش به ایدز و پرسشنامه ترس از خطر ابتلای شغلی به ایدز بودند.