اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قصیده های جالب سعدی

قصیده های جالب سعدی
    خوب رویان جـفــــا پیشه  وفــــا  نیز  کنند

                                                       به کســـــــان   درد  فرستند و دوا نـیـز کنند 

پادشــاهـان  ملاحت  چو  به  نخجیر  روند                                                               

                                                       صیــــــد  را   پــای ببندند و رهــــا  نیز کنند 

گــر کند  میل به خوبان دل من عیب مکن

                                                        کین گناهیست که در شهر شمــا نیز کنند

بوســه ای  زان دهن  تنگ  بده  یا بفروش

                                                        کیـن متاعیست که بخشند و  بها نیز کنند

گر  رود  نام  من  اندر دهنت نیست عجب

                                                        پادشــاهـــان  به غلط یاد  گـــدا   نیز  کنند

سعدی و شعر جالبش