اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

سرمستی و لذت بردن از زندگی

سرمستی و لذت بردن از زندگی
واقعیت زندگی همین است که روزی به موجب به دست آمدن چیزی برای یک نفر، خوشی را به ارمغان آورد و روز دیگر برای از دست رفتن چیز دیگر، احساس غم و رنج ایجاد کند. این خاصیت انسان است که اگر چیزی را به دست آورد که انتظارش را نداشته، احساس سرمستی می کند و آنچه را که آرزوی داشتنش را داشته است، اگر به دست نیاورد، او را غمگین و افسرده می کند.
 
به هر حال دو قطب احساسی بسیار مهم در انسان، همین احساس کامیابی و ناکامی است. در این زمینه هم آنچه مهم است اینکه نحوه نگرش انسان به این موارد به چه صورت باشد. اینکه درباره زندگی و موقعیت های زندگی چگونه فکر کنیم، نقش مهمی در احساسات و وضعیت روحی ما دارد و همین مسئله می تواند تعیین کننده نوع واکنش ما، نسبت به وضعیتهای مختلف زندگی باشد.

چنانچه باور خود را با این اصل، همسو و هماهنگ سازیم، نسبت به حوادث تلخ و شیرین زندگی، با آرامش و رضایت برخورد خواهیم کرد. باوری که بر این مبنا استوار است که همه چیز با تقدیر الهی خداوند، تنظیم می شود و در این دنیا هیچ چیز غیرمنتظره نیست.

 طبیعتا محرومیت ما از یک نعمت ممکن است مربوط به یک مقطع خاص زمانی باشد و دستیابی ما به نعمتی دیگر هم، به همین صورت است. به همین خاطر گفته می شود که وقتی به نعمتی دست پیدا میکنید، سعی کنید تا احساس مستی و شادی، شما را گیج نکند. چرا که این نعمتها ممکن است قطعی و دائمی نباشند. اگر اینگونه بیندیشیم، با از دست رفتن برخی از نعمتها دچار غمگینی افراطی و ناامیدی نمی شویم.

اگر انسان به تقدیر و قانون طبیعت و زندگی باور داشته باشد، در زندگی نه در این وضعیت قرار می گیرد که از مستی و بی خیالی به انحراف مبتلا شود و نه در آن حد ناراحت و غمگین می شود که این حالت او به افسردگی بیانجامد که حال جالبی نیست.