ماجرای زن گرفتن کره خر (طنز)

ماجرای زن گرفتن کره خر (طنز)
کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش                   پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش
——————————-
وقـــت آن اســــت بــــرای پســرت                   ایـــــن الاغ نـــــــرّه ی کــــره خــرت
——————————-
مــاده ای خـــوشگـل و زیـبا گیری                   تـــو کــه هر روز به صحرا میری
——————————-
وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم                   ورنـــه از بـــی زنـــی بــیمار شوم
——————————-
پـــدرش گــفــت کــه ای کـره خَرَم                   ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم
——————————-
تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی                   نـــه طــویـــلــه ، نه جُلی نه کاهی
——————————-
تـــو کـــه جــز خـوردن مال پدرت                   پـــــــدر نـــــــرهّ خـــــر دربــــدرت
——————————-
هـــیـــچ کـــار دگــری نیست تورا                   یک جو از عقل به سر نیست تورا
——————————-
به چه جرأت تو زمـن زن طـلــبی                   بـــاورم نـیــست کـــه ایـنقدر جَلبَی
——————————-
بـــایـــد اول تـــو بــگـیـری کاری                   بــهـــر مــــردم بــبـــری تــو باری
——————————-
بعـد از آن یک دو تا پالان بخـری                   بـهــر آن کُــرّه خـــوشگـــل بـبـری
——————————-
یک طــویــلـه بکنی رهن و اجار                   تــا کــه راضــی شــود از تو آن یار
——————————-
بـعــد بـایــد بـخری رخت عروس                   بـهـر آن مـاده خــر خـوب و ملوس
——————————-
جُـــلـی از جــنـــس کــتـــان اعلا                   روی جُـــل نـقــش و نـگـاری زیـبـا
——————————-
بــعـــد بـــایـــد بـــکـــنی گلکاری                   بــهــر مــاشـیـن عروس یـک گاری
——————————-
وقــتی ایـــنـهــا بـــشـــود آمــاده                   بــعـــد از ایـــن زنـــدگــیـــّت آغـازه
——————————-
می بــری مـــاده خــرت را حجله                   بــا تـــأنــی نَـکــه بـــا ایـــن عـجـله
——————————-
بــشـنــو ایــن پــنــد زبابای خرت                   پــــــدر بـــــا ادب و بــــا هــــنـــرت
——————————-
تــا کـــه اســبــاب مــهــیــا نشود                   موسم عــقــد تــو بــر پا نشود
——————————-
پــس از امــروز بــرو بر سرِ کار                   تــا نـــهـــنـــد آدمـــیـــان پــشتت بار