وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رزم ویروس و رستم

کنون رزم virus و رستم شنو/ دگر ها شنیدستی این هم شنو/

که اسفندیارش یکی disk داد/ بگفتا به رستم که ای نیک زاد/

در این disk باشد یکی فایل ناب/ که بگرفتم از سایت افراسیاب/

برو سیر میکن بدین دیسک هان/ که هم نون هم آب باشد در آن/

تهمتن روان شد سوی خانه اش/ شتابان به دیدار رایانه اش/

چو آمد به نزد mini tower اش/ بزد ضربه بر دکمه power اش/

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت/ مران دیسک را در draive اش گذاشت/

نکرد هیچ صبرو نداد هیچ لفت/ یکی list از root دیسکت گرفت/

در آن دیسک دیدش یکی فایل بود/ بزد enter آن رو اجرا نمود/

کزان یک demo گشت زان پس عیان/ به فیلم به موزیک و شرح بیان/

به ناگه چنان سیستمش کرد hang / که رستم در آن ماند مبهوت و منگ/

چو رستم دگر باره resetart نمود/ همی کرد هنگ و همان شد که بود/

تهمتن کلافه شد و داد زد/ ز بخت بد خویش فریاد زد/

چو تهمینه فریاد رستم شنود/ بیامد که لیسانس را یانه بود/

بدو گفت رستم همه مشکلش/ وز آن دیسک و برنامه خوشگلش/

چو رستم بدو داد قیچی و ریش/ یکی bootable دیسک آورد پیش/

یکی اندر آن دیسک بود/ برآورد و آن را اجرا نمود/

همی گشت toolkit هارد اندرش/ چو کودک که گردد پی مادرش/

به ناگه یکی رمز virus یافت/ پی حذف امضای ایشان شتافت/

چو virus را نیک بشناختش/ مر از boot sector بر انداختش/

یکی ضربه ضد بر سرش tool kit / که هر بایت آن گشت هشتاد bit /

چنین گفت تهمینه با شوهرش/ که این بار بگذشت از پل خرش/

 و گر باره اما جهالت مکن/ ز رایانه اصلا تو صحبت مکن/

قسم خورد رستم به پروردگار/ نگیرد دگر دیسک از اسفندیار/