اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رده بندی كتابشناختی بلیس

رده بندی كتابشناختی(هنری اولین بلیس ، 1870-1955)

رده بندی كتابشناختی توسط هنری اولین بلیس پایه ریزی شد. 

انتشاراین طرح 13سال طول كشید، از سال 1940تا1953. ویرایش اول آن در4 جلد توسط

كمپانی ویلسون منتشر شد.ویرایش جدید این رده بندی در 1977 توسط جك میلز انتشار یافت.

در حال حاضر همه طرحهای آن منتشر نشده است.

گرچه رده بندی كتابشناختی به صورت گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار نگرفت ,ولی

دربریتانیا توجه بیشتری را به خود جلب نمود و در اكثر كتابخانه های دانشگاهی و مدارس كاربرد

دارد.

اصول به كار رفته در رده بندی بلیس عبارتند از :

1.اجماع

2.باهم قرار دادن موضوعات مرتبط

3.تابعیت خاص از عام

4.مرتبه بندی تخصص

رده بندی اصلی بلیس اساسا رده بندی است كه به ”جنبه ها“ توجه دارد یا رده بندی است كه

بر مبنای رشته های دانشگاهی می باشد كه در آن اطلاعات در مورد هر پدیده ای در رده ها

و رده های فرعی زیادی پراكنده شده است.

بلیس در توسعه رده ها وتقسیمات فرعی وقرار دادن موضوعات خاص در زیر موضوعات عام

وجامع تر از اصل تابعیت خاص از عام پیروی می كند.

نشانه های بلیس ساده است، رده های عمومی با اعداد عربی , رده های موضوعی با یك

حرف بزرگ و رده های فرعی با تركیب حروف بزرگ نشان داده می شوند.

رده بندی بلیس بر مبنای حروف الفبا و تركیبات آن است و با وجود اینكه قرار نیست تقسیمات

فرعی آن از 4 حرف تجاوز كند كاملا جامع به نظر می رسد.

در ویرایش جدید با این كه چارچوب ویرایش اول در حد زیادی محفوظ نگه داشته شد ولی

بسیاری از جزئیات درونی رده بندی مورد بازنگری قرار گرفت. هركدام از رده ها كاملا چهریزه ای

شدند، علاوه بر این واژه نامه آن كاملا بازنگری شد و در مقیاس زیادی گسترش یافت.

رده بندی كتابشناختی دارای 6جدول كمكی است كه شبیه تقسیمات فرعی استاندارد دیویی

به كار گرفته می شود. این جداول عبارتند از: جدول تقسیمات شكلی، جغرافیایی، زبانی

،تاریخی ،ریشه شناسی زبانها و نویسندگان انفرادی.

نشانه هایی كه برای موارد مندرج در جداول كمكی به كار می رود مشابه آنهایی هستند كه در

طرحهای اصلی به كار میروند: اعداد عربی، حروف بزرگ، یا تركیبی از آنها می باشند.

این رده بندی به صورت چاپی و الكترونیكی قابل دسترسی می باشد.
پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز