وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طرز برخورد با خانوم های زیبا

آیا نكاتی برای مردانی كه با مـدل ها و زنـان بسـیار جذاب دیگر ارتباط برقرار میكنند وجود دارد؟

زنان زیبا. یك خواسته دلپذیر برای بسیاری از مردان.

و اغلب مردان زمانی كـه بـا زنی كه دارای خصوصیات یك "مدل" است روبرو میشوند چه كاری انجام میدهند؟

آنها دستپاچه و عصبی شده، احمقانه رفتار كرده و چیزیهای می گـوینـد كه دقیقا شبیه گفته های 47 مرد دیگری است كه در آن روز با او صحبت كرده اند.

اینگونه تصورش كنید:

زیبایی او (و اگر مدل باشد، شهرتش) اسلحه اوست.

این همان جایی است كه قدرت او از آنجا نشات میگیرد.

وقتی با چنین زنی روبرو شده و زیبایی او را تصدیق میكنید، گویی میـگویـید "مـی دانم كه تو قدرتمندی، و مـن یـكی از كسـانـی هستـــم كه تحت تاثیر قدرت تو قرار گرفته." از طرف دیگر وقتی "زیبایی ظاهری" او را بطور كامل نـادیـده گـرفـتـه و در عـوض با سـخنی طعنه آمیز به وی میگویید، "من آدمی قدرتمند هستم، و زیبایی جادویـی تو بر من اثری ندارد،" به یك تاثیر فوری دست خواهید یافت:

از بین 1000 نفری كه او با آنها برخورد كرده، 999 نفرشان یك طرف، شما هم یك طرف.

و اگر دلربا و بامزه نیز باشید، دیگر مشكلی باقی نخواهد ماند

آیـا بـرای یـك مـرد صحـیـح اسـت وقتی با همسرش ازدواج كرد شروع به خریدن هدایا، گل و انجام كـارهـای غـافـلـگـیـر كـننده نماید؟

خوب، همانطور كه مجبورم هر وقت به سؤالی در مورد "رابطه" پـاسخ می دهـم اشـاره كنم، من معمولا این كار را انجام نمی دهم.

اما شما می توانید ماهی یكبار را استثنا قائل شوید.

بیـامـوزید كه آیا هدایا و سورپریزها قابل قبول هسـتـنـد، و چـرا نـبـایـد نـصـایح مادرتان را نسبت به همسرتان جدی بگیرید…

دلیـلی كه من سـؤال شما را دوست دارم ایـن اسـت كـه آن موضوع مهمتری را تـداعـی میكند… و آن مسئله این است كه انجام كارهایی كه من همیشه از آقایان خــواسته ام از صورت دادن بــیش از حد آنها برای همسرشان در مراحل آغازین ازدواج خودداری كـنند (مانند بیرون بردن آنها، خریدن هـــدایا، گل دادن به آنها و امثال این) چـه زمانی مناسب خواهد بود و آیا كلا صحیح است؟

همانگونه كه از آن مشخص است، اغـلب مردانی كه من می شناسم، می خواهند یك انسان سخاوتمند واقعی باشند.

به عبارت دیگر، من عمیقا تصور می كنم، اغلب ما مردان میـخواهیم واقعا با همسرمان خیلی خوب رفتار كنیم.

ما میـخواهیم برای همسرمان كارهایی دلپسند و اندیشمندانه انجام داده و در عوض از او نیز بخواهیم برایمان كارهایی دلپسند و اندیشمندانه انجام دهد.

خدا كند؟

مشكل زمانی پدید می آید كه ما دل را بـه دریـا زده و شـروع بـه اسـتفاده بیش از حد از هدایا و الطاف نـموده، و با زنی كه بـه تـمـلـك او درآمـده ایـم ارتباط را آغاز میكنیم.

اگر تصمیم دارید برای زنی كه برایـش اهـمیت قائلید، كارهای شگفت انگیز انجام دهید، مطمئن شوید كه آن كارها اثر و نتیجه ای در بر داشته باشند. و اطـمــینان حاصل نمایید كه قابل پیش بینی نباشند.

اگر می خـواهـیـد بـه هـمسرتان هدیده ای بدهید كه پول آن زیاد نباشد، برای وی غذای علاقه اش را پــخته، او را ماساژ داده، و با آوردن آبمیوه در بسترش به كار پایان دهید، و یا از این قبیل.

زنان كارهایی را می خـواهند كه با خوش فكری انجـام گیـرنـد. نه اینكه از جواهرات لذت نـمی برند… اما اگر كاری انجام دهید كه معنایش ایـن بـاشد، "مـن داشـتـم بـه تـو فـكـر میكردم، و می خواسم كه تجربه ای شیرین داشته باشی،" نتـیـجـه و اثـرش از هـدایای گران قیمتی كه با بی توجـهـی و بـی عـلاقگی انـتـخاب شـده اند، بسیار بیشتر خواهد بود.

اما همان طور كه اشاره كردم، در خریداری هـدایا و انـجـام الـطـاف افراط نـكنید؛ هیچ گاه قابل پیش گویی نباشید.

و البته از لحاظ شوخی، این می تـواند یـك آزمـون عـالی بـرای دریـافتن جـنـبه یك زن در هنگامی باشد كه مورد توجه فوق العاده قرار می گـیـرد.  اگـر بعد از اینكه شما هدیه ای اندیشمندانه را به او اهدا كردید، مرتـبا بصورتی سرسختانه و نـیازمـنــدانه برای تكرار آن رفتار نمود، آنگاه ممكن است با زنی ناصواب طرف شده باشید

چرا مادران چنین نصیحتهای بدی میـكـنند؟ آیا آنها نمی خواهند پسرشان در برابر همسرش پیروز شود؟

گوش كنید:  مادر شما احتمالا نمی تواند بخاطر آورد آن چه كـه بـاعـث احـسـاس كـردن سطح جذابیت یك مرد می شود شبیـه چـیسـت، و حتی اگر بتواند آنرا بخاطر آورد، قادر نخواهد بود بشما توضیح دهد چگونه آنرا انجام دهید.

مادران تجربه دارند.

آنها می دانـنـد مـردانی كه هوای نفسانی و تمایلات جـنسی را در یك زن برمی انگیزند معمولا اخبار بدی هستند، و دوست ندارند كه شما اینگونه ظاهر شوید.

مادران عموما به فرزندانشان در مورد اینكه چگونه زنان را مجــذوب خود كنند نصیحتهای مخوفی ارائه میدهند.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز