وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری

امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر, متخلص به شاهی، از غزلسرایان معروف شیعه قرن خود بود و ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است.اودر سبزوار به دنیا آمد . وی در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد واز هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت. در اواخر عمر برای نقاشی كوشك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و همان جا درگذشت. جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر,
والدین و انساب : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, , فرزند جمال‌الدین فیروزكوهی است. نیاكانش از امرای سربداری و خود خواهرزاده خواجه علی مؤید سربداری بود.علت اشتهار شاعر به امیر به همین سبب و انتخاب تخلص شاهی هم ظاهراً به این دلیل است.
تحصیلات رسمی و حرفه ای : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت.
هم دوره ای ها و همکاران : امیر شاهی موسوم به آقملك از شعرای عصر شاهرخ و از ندمای فرزند ادب دوست و هنرپرور او میرزا بایسنقر بودند و مولانا شمس الدین هروی و مولانا جعفر تبریزی و شاگردان او مانند مولانا اظهر و مولانا شهاب الدین عبدالله آشپز و مولانا شیخ محمود از استادان معروف خط بشمار میرفتند.
زمان و علت فوت : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری در اواخر عمر برای نقاشی كوشك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و در سال 857ق در همان جا درگذشت. جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری بعد از مدتی از هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت.
شاگردان : امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری ،ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است
چگونگی عرضه آثار : امیر شاهی انواع خطوط را خوش می نوشت و نام ویرا در زمره خوشنویسان كتابخانه بایسنقری آورده‌اند, ولی تا كنون نمونه خطی از وی دیده نشده است. امیر در فن نقاشی مصوّر و مذهب شهرت داشت و در موسیقی ماهر بود و عود می نواخت.


آثار :
    1  «دیوان شعر»
      ویژگی اثر : این دیوان مشتمل بر دوازده هزار بیت است.