اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

1000 دقیقه مكالمه رایگان برای مشتركان ایرانسل

به گزارش موج، مشتركین جدید سیم كارت های دائمی ایرانسل كه در فاصله 22 فروردین تا 31 خرداد 88 به شبكه ایرانسل می پیوندند می توانند به مدت یك هزار دقیقه به صورت رایگان با دیگر مشتركین ایرانسل مكالمه كنند.
یك هزار دقیقه مكالمه رایگان ایرانسل در طول جشنواره بهار 88 برای مشتركین جدید سیم كارت های دائمی ایرانسل كه از طرح های تعرفه تشویقی رنگی و یا تخفیف پله ای استفاده نمی كنند قابل استفاده است و این دسته از مشتركین، در هر مكالمه فقط هزینه دقیقه اول تماس خود را می پردازند و هزینه بقیه مكالمه از اعتبار یك هزار دقیقه رایگان كسر خواهد شد.
از سوی دیگر، مشتركینی كه در طول جشنواره بهار 88 ایرانسل ثبت نام سیم كارت دائمی خود را تكمیل و مداركشان را به ایرانسل ارسال كنند، به مدت شش ماه از زمان پیوستن به شبكه ایرانسل و در طول جشنواره بهار 88، حق اشتراك ماهیانه پرداخت نخواهند كرد. معافیت از پرداخت حق اشتراك شش ماهه شامل حق اشتراك استفاده از طرح های تخفیفی ایرانسل مانند تعرفه های تشویقی رنگی و تخفیف پله ای نمی شود.
براساس این گزارش، بهای سیم كارت های دائمی ایرانسل پس از جایگزینی شش درصد مالیات فروش و عوارض با 3% درصد مالیات بر ارزش افزوده كاهش داده شده و این سیم كارت ها در حال حاضر با بهای تخفیفی 120 هزار تومان ارائه می شوند.
اطلاعات بیشتر در مورد طرح یك هزار دقیقه اعتبار مكالمه رایگان بین خطوط ایرانسل و شش ماه عدم دریافت هزینه اشتراك ماهیانه برای مشتركین جدید سیم كارت های دائمی ایرانسل در وب سایت رسمی این شركت به نشانی www.Irancell.ir قرار گرفته است.