اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سقراط و جملات بسیار زیبایش

سقراط و جملات بسیار زیبایش
هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.سقراط

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.سقراط

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است. سقراط

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط
 

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.سقراط

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.سقراط

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری. سقراط

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند. سقراط

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.سقراط

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.سقراط

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.سقراط

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

 
آری و این است سخنانش