وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنز جذاب كیفیت های منفی زن و مرد

طنز جذاب كیفیت های منفی زن و مرد
به جای تاكید روی كیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاكید نكنیم؟بیایید از خانم ها شروع كنیم:*زن ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.*

 *زن ها وقتی خوشحالند گریه میكنند.* *زن ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه كارهای كوچكی انجام میدهند.* *زن ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی كنند.* *زن ها قدرت این را دارند كه وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.**زن ها می دانند چگونه یك وعده شام یا ناهار معمولی را به یك فرصت تبدیل كنند.*

 *زن ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.**زن ها می دانند كه چگونه یك دوست بیمار را تیمار كنند.**زن ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.**زن ها می دانند چگونه ساعت های متوالی كودكان را سرگرم كنند.**زن ها صادق و وفادار هستند.**زن ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.*

*زن ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه كار انجام می دهند.**زن ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.**زن ها می دانند چگونه به یك مرد احساس پادشاه بودن بدهند.**زن ها دنیا را مكانی شادتر برای زندگی می سازند.**حالا نوبت مردهاست….:**مردان برای حمل اشیاء سنگین و كشتن سوسك و عنكبوتها خوب هستند.!!!*