اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رازهای گفتنی جالب در باره زنان

برای هر روز از ماه, گفتاری كوتاه پیشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز كنید. گفتار را چند بار تكرار كنید.
دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت یك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنید.
با هر بار تكرار , بگذارید كلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر نا خود آگاه تان شود.
به تدیج مفهوم كاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد كه اگر بخواهید آنها را طی یك دوره یاد بگیرید در پایان حقایق ارائه شده با شما یكی خواهد شد.
آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنید در هر فرصت آن را مرور كنید.
حتی المقدور آن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید.شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور كنید.
سعی كنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب كنیدو بگذارید با ضمیر آگاهتان یكی شود.

روز اول
با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فكر می كنند نباش. تعریفاتی را كه آنها از تو دارند نپذیر,خودت خودت را تعریف كن

روز دوم
از قدرت خود مایه بگذار و بر قدرت دیگران تكیه نكن.استعدادهار خود را پرورش بده و بر استعدادهای مردم غبطه نخور

روز سوم
حتی گردابی از افكار ناراحت كننده , با شوخی و خنده ای از ته دل.از بین خواهد رفت.

روز چهارم
اگر میخواهی مشكلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.

روز پنجم
بزرگترین شفا بخش عشق است

روز ششم
قدرت درك یافته هایی را كه از تجربیات مختلت به دست میاوری, افزایش بده . آن را در سكوت , باور كن. و به صورت خود در اختیار دیگران قرار بده

روز هفتم
بگذار كه لبخند در قلبت باور شود و از دریچه چشم هایت به دنیا بتابد مانند لبخندهای دوستا نه , شفا بخش و سپاسگزارر باش.

روز هشتم
نخواه كه دیگران را با زیبایی و جذابیت زنانه جذب كنی . زیرا هر چند داشتن اقتدار بر دیگران ارضا كننده است,

اما به تدریج وجود ناقص و ضعیف خواهد شد سعی كن با الهام بخشیدن به دیگران و تحسین اهداف عالی انها , خود را قوی كن

روز نهم
هنكامی كه وسوسه می شوی تا حرفهای كنایه آمیز و نیشدار به دیگران بزنی یادت باشد كه فلفل زیادی, طعم غذا را خراب می كند.

كلمات نسنجیده , دوستیهای با ارزشی را تباه كرده اند.اما مهربانی هیچ چیز را خراب نمی كند اجازه بده دیگران هر طور مایلند پیش بروند

روز دهم
ظرفیت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی , افزایش بده.

روز یازدهم
همواره به دیگران كمك كن و همراهی شان كن تا به تعالی برسند.آنگاه خود نیز از درون به تعالی خواهی رسید

روز دوازدهم
اگر میخواهی مشكلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.

روز سیزدهم
با تحقیر دیگران , سستی و تنزل خود را نشان می دهیم , نیكی , نیكی و مهربانی با دیگران, انعكاس پیروزی درونی است

روز چهاردهم
برای غلبه بر این گرایش كه همه چیز را شخصی و خودمانی بدانی ,

به انچه درباره غیر شخصی برخورد كردن و جدی بودن از دیگران می شنوی , ترتیب اثر بده
روز پانزدهم
باروهای قلبی ات, تعیین كننده شخصیت آتی تو هستند .اگر بر مسائل حقیر تمركز كنی ,

حقیر خواهی شدو اگر بر افكار متعالی تمركز كنی , افتخار نصیبت خواهد شد

روز شانزدهم
افكار تو بر دریافتی كه از دنیای , پیرامون داری رنگ می دهد. افكار نتقی حتی سفید راخاكستری نشان می دهد.و افكار مثبت حتی یك روز خاكستری را زیبا می كند

روز هفدهم
آنها معمولا احساسات و الهامات را براحتی جذب می كنند اگر احساسات شان آرام باشد ,

الهامات را به آرامی دریافت می كنند و دریافت آنها را احساس می كنند تسلی و آرامش بده.

روز هجدهم
افكار را بر روند درازمدت زندگی متمركز كن . با فراز و نشیب های گذرا در نیفت و انرژی ات را برای كنار آمدن با واقعیات های همیشگی زندگی حفظ كن

روز نوزدهم
بگذار افكارت را عقل , و عوا طفت را عشق غیر خودخواهانه هدایت كند

روز بیستم
خود را بدون هیچ چشم داشتی وقف دیگران كن

روز بیست و یکم
زیبایی حقیقی نوری است كه از درون ساطع می شود منشآ آن افكار مثبت , محبت و فضیلت های اخلاقی است زیبایی صورتكی نیست كه انسان به چهره بگذارت و به آن مباهات كنداشتیاه است اگر فكر كنیم زیبایی مختص جوانی است هر سنی زیبایی خاص خودش را دارد

روز بیست و دوم
قدر شناس باش و قدر شناسی را ابراز كن از دهنده هدیه بیشتر از خود هدیه قدر دانی كن

روز بیست و سوم
قردت خیانت و بدی ا بدی نیست . به عیبجویی دیگران , درست و یا نادرست توجه نكن اما قلبآ از آنها سپاسگزار باش.اگر می خواهی بر كسانی كه به تو بدی كرده اند غلبه كنی از آنها نزد دیگران به خوبی یاد كن با تاریكی نمی شود بر تاریكی غلبه كرد سلاح موثر بر تاریكی , نور است

روز بیست و چهارم
حب و بغض را از خودت دور كنقناعت را در وجودت تقویت كن از داشتن دوستان واقعی راضی و شاكر باش

روز بیست و پنجم
بیشتر منشا كنش باش , تا واكنش. واكنش های احساسی مانند ابری واقعیات را می پوشانند.
بگذار محبتت نسبت به دیگران , مثل عقربه قطب نما عمل كند, مهم نیست كه چند بار منحرف شود زیرا نهایتآ مسیر درست را نشان خواهد داد. كاری را كه احساس می كنی درست است انجام بده كاری كه سودش به دیگران برسد

روز بیست و ششم
سعی نكن همواره دیگران را از خود راضی نگه داری,كافی است برای دیگران دوستی صادق باشی

روز بیست و هفتم
اگر بگذاری , زندگی می نواند مثل سوار شدن بر یك چرخ و فلك تفریحی باشد یك روز بالا برود و روز بعد پایین بیاید. از درونت فرمان بگیر خواه زندگی بر وفق مراد باشد, خواه توام با مشكل . همه چیز در حال تغییر است.از هیچ چیز زیاده خوشحال یا ناراحت نشو .

روز بیست و هشتم
هنگام صحبت با دیگران منصف باش و سعی كن نقظه نظرات آنها را بفهمی و محترم بشماری .

زیرا تنها با درك كردن دیگران است كه می توان به تغییر آنها امیدوار بود . تنها حقیقت است كه ارزش نهایی دارد نه عقاید و نظرات مخت به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده.

روز بیست و نهم
برای دیگران مانند یك مادر باش. بی هیچ انتظاری ببخش و توقع پاداش نداشته باش . با این كار از زندگی هزاران برابر پاداش خواهی گرفت .

روز سی ام
هنگامی كه دیگران به تو بدی می كنند , با محبت , مهربانی , درك و بخشش نا هنجاری عدم تعادل آنها را شفا بده.

 
 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز