عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما

معنا و تعبیر رفتن از دیار در خواب

مجموعه : گوناگون
معنا و تعبیر رفتن از دیار در خواب

  محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در عالم خواب بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست به كجا مي رود، دليل كه بيچاره و فرومايه شود. اگربيند زن و فرزند با خود همي برد، دليل كه همه بيچاره و خوار گردند. اگر بيند مانند شتر ميرفت، دليل كه سعادت دنيائي يابد. اگر بيند مانند اسب يا خر همي رفت، دليل كند بر تنگي مال و درازي عمر. اگر بيند مانند ددگان همي رفت، دليل خير و نيكي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ازتاريكي به روشنائي مي رفت، دليل كه از تنگي و رنج به نعمت و فراخي افتد. اگر بيند از آباداني به خرابي ميرفت، تاويلش …

به خلاف اين است. اگر بيند از جائي نيك به جاي بدي رفت، دليل بر بدي كند. اگر بيند كه ازجائي بد به جائي نيك همي رفت، دليل بر خير و نيكي كند.